Top 10 actresses of Indian Television.

Kyunki,saans bhi kahbi bahu thi. Kyunki,har Ghar ki Kahani Hoti hai. Kyunki,har Babul ka sapna,beti ki bidai Hoti hai. Okay, enough for the introduction. While Indian Television...

Sharmila Ghosh

Versatile. Vibrant. Creative. Enterprising. All things bright and beautiful.